~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Thursday, November 16, 2006

..*.. Shri Yamunashtak ..*..

.Shri Yamushtakam is the first among the sixteen works known as shodashgranth. This particular granth is composed by Shri Vallabh in v.s.1549(1491 A.D.) on the Shraavan Shukla 3 during the prithvi parikrama Shri Vallabh was in Gokul and he was undecided about the exact place of Thakurani Ghat. At that time Shri Yamunaji herself appeared and guided Shri Vallabh and pointed out the exact place. Shri Vallabh than and there composed Shri Yamunashtakam,the beautiful stotra,in the praise of Shri Yamunaji. It consists 9 verses,eight of them are written in praise of Yamunaji and in 9th Shri Vallabh describes for daily paath- doers the fruits of Shri Yamunashtakam.
...
.......The fourth beloved (turyapriya)of Shri Krishna,Shri Yamunaji is epitome of selfless devotion towards Krishna,and only through her or her Kripa(grace) a jeeva(soul) can experience the param phal i.e. leela-pravesh. She purifies souls and removes all obstacles which are in the way between jeev and prabhu and gives the exalted jeeva a new body fit to experience the leela-phal-"tanu-navtva"! For ordinary bhakta of to-day the recital of Yamunashtakam daily will enhance his love towards Shri Krishna,abolish his paap-bad deeds and above all the bhakta will be able conquer his svabhava-basic instincts.
.
..Jay shree krishna from Tejas Shah - Chirag shah (London)
.
.
..Jay shree krishna from Master Bansi Vavadia (Sudan)
for this video clip.
.
...

..* Shree Yamunashtak *..

.
...Namami yamuna maham .. sakal siddhi hetum muda... murari pad pankaj sfurad mand renutkatam.... tatsth nav kaanan, prakat mod pushpambuna, sura sur su pujit smarpituh shriyam bibhratim...!1!
... kalind giri mastake patad mand purojjvala... vilas gamnollasat prakat gand shailounata.. saghosh gati dantura samdhi rudh dolotama.. mukund rati vadhini jayati padm bandhoh suta...!2!
... bhuam bhuva pavanim adhikata mane kaswnaih.. priya bhiriv sevitam shuk mayr hansa dimbhih.. tarang bhuj kankan prakat muktika valuka nitamb tat sundarim namat krushnaturym priyam...!3!
... anant gun bhushite shiv viranchi devastute.. ghana ghan nibhe sada dhruv parasharam bhishtde.. vishuddh mathura tate,sakal gop gopi vrute.. krupa jaldhi sanshrite mam manah sukh bhavayh..!4!
... yaya charan padmja mur ripoh priyam bhavuka.. samagamantoa bhavat sakalsiddhida sevtaam.. taya sadash tamiyat kamlaja sa patniva yat... hari priy kalindiya mansi me sada sthiyetaam...!5!
... namostu yamune sada tav charitra matyd bhutam... na jatu yam yaatna bhavti te payah paanatah.. yamoapi bhagini sutan kathmu hanti dushtanapi... priyo bhavti sevanat tav harerytha gopikah....!6! ...
mamastu tav sanniddhou tanunav metavata.. na durlabh tama rati muraripou mukund priye atoastu tav lalanaa sur dhuni parm sangamat.. tavaiv bhuvi kirtia na tu kadapi pushti shtiteh..!7!
... stutim tav karoti kah kamal ja sapatni priye.. harery danu sevaya bhavti soukhy mamokshatah.. iyam tav kathadhika sakal gopika sangamh.. smar shram jalanu bhihsakal gatraje sangamah..!8!
... tavashtak midam muda pathati sursute sada.. samast duritakhayo bhavati vai mukunde ratih... taya sakal siddhiyo muraripushch santushyati... swabhav vijayo bhavet vadati vallabhah shree hareh..!9!
... iti shrimad vallabhachary virachitam shree yamunashtak stotram sampuranm...

14 comments:

Anonymous said...

Jai shree krishna
Hi i am indian and living in australia.i was searching for online Yamunashtak.Your creation helped me. Now i can hear it from your site.Thanks.

Lomesha

Anonymous said...

Anonymous...
How do i listen to the Yamunashtakam from this site?

Please reply
Thanks

...* Chetu *... said...

Please click to play, wait until the page loads to view the video and listen to the audio of this video-player.

Anonymous said...

I only discovered this site yesterday and it is just so wonderful to listen to shriyamunastakam play wonderfully and so soothingly, to add translation in gujrati with revolving suitable chitraji's of shri thakorji and shri yamunaji!! As I am still climbing the ropes in understanding Pustibhakti the content in this site has been extremely helpful. I can't thank the dear vaishnav's who have all contributed to all this. My young daughter aged 9 has been looking at the material too. Please keep up the good work...
Jai shri Krishna to all
Shri GoverdhanNathji Ki Jai
Shri YamunaMaharaniji Ki Jai

paresh kadakiya said...

Jai shri Krishna to ALL VASHANAVS

IT FEELS TO LISTEN AGAIN & AGAIN YAMUNASHTAK.

NUTAN VARSHABHINADAN

PARESH KADAKIYA

Anonymous said...

Hi, can you please post yamunashtak in gujrati? Hope to hear from you soon.

Anonymous said...

http://myvaishnavparivar.blogspot.com/2007/04/shree-yamunashtakam-in-v.html

i hope the above one helps you...

Mp3Hungama said...

જય શ્રેી ક્રિશ્ના, મને યમુનાશ્તક ગુજરાતેી મા લખેલુ જોઇએ છીએ. જેથી કરી ને હું એની પ્રિન્ત કાઢી શકું. અને રોજે વાંચી શકુ.

Anonymous said...

jaisrhikrishna to all vaishnavas !!!!

u cant start your day b4 listening yamunashtak. Can you help me with the free download of yamunashtak

Anonymous said...

j.s.k all vaishnavas,
can you help me for download yamunashtak,navratnam

Anonymous said...

Hi all.
I wanted to download the audion of Shree Yamunashtak. Can any one help me !
jwalin.parekh@gmail.com

Anonymous said...

Jai shree krishna, I've just listened to both the Yamunastakam and Navratnam on 'you tube', so if you dont manage to download it you can always to listen to it on that.

Anonymous said...

Jay shree krishna
here is a good link to download bhajans and yamunashtak:
http://www.pushtimarg.net/newPushti/index.php?page_nm=pushti_vidhanam/shodash_granth&lange=eng
just copy and paste it

Unknown said...

Thank you so much for Shree Yamunashtak. I really appreciate. JAI SHRI KRISHNA TO EVERYONE.