~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Sunday, May 27, 2007

..* jay Shri Krishna *..

. .
.
શ્રી પુરુષોત્તમ માસ - પવિત્ર અધિક માસ માં સર્વે વૈષ્ણવો ને જય શ્રી કૃષ્ણ..!

..* Jay Shri Yamunaji *..

powered by ODEO

..આજે જેઠ સુદ અગિયારસ - કમલા એકાદશી..!

Monday, May 07, 2007

..*..About sarvottam stotra..*..

Sarvottam stotram:- A hymn containing the various holy names of Shri Vallabh.
......
.....
.Shri sarvottam stotra is our pushti margiy sampradays Galaxy ( Gayatree ) of Vaishnvas in which Shri Gunsaaiji has given detailed description for 108 sacred names of Shri Mahaprabhuji. It is belief that, if any one recits shri sarvottam stotra with full faith constantly 3 days on a one sitting, one gets a glimse ( zaankhi- darshan ) of Shri Mahaprabhuji. ..... ...
.
...
. ...શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર એ આપણી ગાયત્રી છે, જેમા શ્રીગુંસાઇ જી એ શ્રી મહાપ્રભુજી ના ૧૦૮ પવિત્ર નામો ની છણાવટ કરેલ છે. શ્રી સર્વોત્તમ સ્તોત્ર નો પાઠ ત્રણ દિવસ એક આસને બેસી ને કરવા થી ભક્તો ને શ્રી મહાપ્રભુજી ની ઝાંખી અવશ્ય થાય છે.

..*..The Creation of “ Sarvottam Stotra ”..*..

.........On 1589 afternoon Shree Mahabrabhuji after taking the permission of Shree Thakorji, arrived back in the abode of god.This is recognized as “ Asurvya moh leela”. ..
.
.....At that time Shree Mahaprabhuji’s 2nd son Shree Vitthalnathji (Shree gunsaiji) was 10 years old. He used to miss his father a lot and so did a complete fast of three continous days. During those three days he used to murmur and remember his father Shree Mahaprabhuji within his heart. Thus his father appeared to him in three divine forms ..(1) Shree Thakorji swarupa (2) Shree Swaminiji swarupa (3) Sakshi bhavatmak acharya swarupa...
.
... and made his son experience 35 divine plays of all three forms. At the same time every divine play’s meaning sparkled as diamonds within his heart. Thus in this way Shree Gusaiji’s heart experienced all 108 plays of Shree mahaprabhuji. Then Shree Gusaiji made a song “ The Sarvattom Stotra ” explaining the meaning of the 108 slogan names created from the 108 plays which he had experienced. Thus “ Sarvattom Stotra was created. If this Statra part is done with proper understanding and shree Mahaprabhuji’s blessings all old and deepest writings understood well then all troubles would be cleared and be more able to concentrate and understand more of Shree Krishnaji’s writings.
...
. N.B. If one does not know Sanskrit language or has memorized the Stotra pad, then its recommened to read from the book for otherwise any pronounciation mistake would be considered a sin.
.
Jay Shri Krishna from Dr. Faluni Doshi ...

Sunday, May 06, 2007

..* ..Shri Sarvotam Stotara..*..

.
* .
* Chaand - Aarya *

 • .1... Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti Nigam prati pandhyam yt-tachundhm saakruti staumi....

* Chhand - Anushtup *

 • 2... Kalikaal tamashchan dhrasti tavadvi dhushampi, Sampratya vishyastasya mahatmayam samabhud bhuvi...
 • 3... Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurtm Hari: Vanya yada tada syasyan pradurbhutam chaakar hi...
 • 4... Tadukatmapi durbodham subodham syadhytha tatha, Tannamaashtottar shatanm pravkshyamykhilad hrut...
 • 5... Rishiragni kumarstu naamnam chhando jagatyasau , Shri Krishnasyam Devta cha, bijam karurikah Prabhu....
 • 6... Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane, Krishnadharamrataswad sidhiratra na sansheyh....
 • 7... Anandah Parmanandah, Shri Krishna swayam krapanidhihi, Daivoddhar prayatnatma smrutimatrartinashanah...
 • 8... Shri Bhagvad gudhaarth prakashan parayaanh, Saakaar brahmhvaadek sthapko vedparagah...
 • 9... Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskrut, Bhaktimargabaj maartand stri shudradhyud dhrutikshum..
 • 10... Angikrutyaiv Gopish vallabhikrut manavah, Angikrutou samaryado mahakarruniko vibhuh..
 • 11... Adeydan dhaksh shch mahodaarcharitravaan, Prakurtanukruti vyaj mohita sur manushah....
 • 12... Vaishvanro Vallabhbhakhyah , sadrupo hitkrut staam, Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadah ...
 • 13... Sarvalakhshasampanh Shri Krishna gyan-do Guruhu, Svanandantudilah Padma dalaayat vilochanah...
 • 14... Kripadrag vrashti sanhrast daasdaasipriyah patihi, Roshdrakpaat samplusht bhaktdweet bhaktsevitah...
 • 15.... Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhamghri saroruhah, Ugrapratapo vaaksidhu puritashesh sevakah....
 • 16.... Shri Bhagvatpiyush samudramathankshamah, Tatsaarbhutaraas stri bhavpurit vigrahah...
 • 17.... Saannidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad.....
 • 18.... Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak....
 • 19.... Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar....
 • 20.... Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak....
 • 21... Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka...
 • 22... Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah....
 • 23.... Pativratapati paar laukikehidhaankrute Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya...
 • 24.... Upasnadi margati mughadmohnivarak Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute...
 • 25... Prathaksharanmargopdeshta ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jast lilarassupurit...
 • 26.... Tatkaathashipathchitasatdh vismrataanyo vrajpriya Priyavrajstiti pushti lilakarta raha priya.....
 • 27.... Bhaktechapurak Sarvaagyaatliloti mohan Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan....
 • 28.... Savyashogaansanharshtha rdeyyanmbhojvishtar Yash piyushlahri plavitaanyaras par...
 • 29.... Lilamratrasaardhrardhri krutakhil sharirbruteh Govardhanstitatyutsaahsa tlilaprempurit....
 • 30.... Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvarg visharadah Satyapratigya strigudatito nayvisharad....
 • 31..... Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak....
 • 32... Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet Trilokibhushan bhumi bhagyan sahajsunder....
 • 33.... Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan Ityanandnide proktam naamna mashtotaram shatam....
 • 34.... Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam....
 • 35.... Tad prapto Vratha Moksha satdapto Tadagataarthta Ataha Sarvotam Stotram japyam Krishnarasaarthibi....

..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..