~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Thursday, November 16, 2006

* About Stotra *

..આપણા પુષ્ટી માર્ગ ના દરેક સ્તોત્ર પવિત્ર છે.જે શ્રી ઠાકોરજી એ શ્રી મહાપ્રભુજી ના હ્ર્દય મા બિરાજી ને એમને પ્રેરણા આપી,એ સ્તોત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી ના શ્રી મુખે થી ઊચ્ચારાયેલ પવિત્ર વાણી છે..
.
* સ્તોત્ર અને સ્તુતિ વચ્ચે નો તફાવત *
.
.
..સ્તોત્ર એ સંસ્ક્રુત ભાષા મા છે અને એનો ગુજરાતી ભાષા મા અનુવાદ એટલે સ્તુતિ..! સ્તોત્ર એ શ્રીજી નુ પ્રત્યક્ષ શ્રી મહાપ્રભુજી ના શ્રી મુખે વાણી રુપે પ્રગટ થયેલ સાક્ષાત સ્વરુપ છે એટલે સ્તોત્ર જો એકવાર બોલીએ તો ત્રણ વાર પાઠ કર્યા જેટલુ ફ્ળ મળે છે અને સ્તુતિ એ મનુષ્યે કરેલો અનુવાદ છે,એટલે સ્તુતિ જો ત્રણ વાર બોલીએ ત્યારે એકવાર પાઠ કર્યા જેટલુ ફળ મળે છે.. .
............................................. .
* સંપુટી પાઠ નુ મહત્વ *
.
.
..માગશર સુદ સાતમ થી પુર્ણિંમા સુધી યમુનાષ્ટક નો સંપુટી પાઠ કરવા નુ વિશેષ મહત્વ છે.તેમ છતા પણ અન્ય કોઇ પણ માસ ના સુદ પક્ષ ના એકમ થી નોમ સુધી દરરોજ નવ નવ પાઠ કરવા થી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે ને કોઇ વિશેષ મુંઝવણ હોય તો તે દુર થાય છે,બધા પાપો નો નાશ થાય છે અને શ્રીજી નો પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે.
.............................................................
* સંપુટી પાઠ કરવા અંગે સમજુતી *

...શ્રી યમુના મહારાણી નુ ચિત્ર સામે પધરાવી ધુપ દીપ,સેવા-પુજા,(નૈવેધ) ભોગ ધરી યમુનાષ્ટક ના દરેક શ્ર્લોક ના આરંભ મા અને અંત મા આ પંક્તિ નો સંપુટ આપી ને પાઠ કરવો...-" ક્રૂપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખં ભાવય "

..*.. Shri Yamunashtak ..*..

.Shri Yamushtakam is the first among the sixteen works known as shodashgranth. This particular granth is composed by Shri Vallabh in v.s.1549(1491 A.D.) on the Shraavan Shukla 3 during the prithvi parikrama Shri Vallabh was in Gokul and he was undecided about the exact place of Thakurani Ghat. At that time Shri Yamunaji herself appeared and guided Shri Vallabh and pointed out the exact place. Shri Vallabh than and there composed Shri Yamunashtakam,the beautiful stotra,in the praise of Shri Yamunaji. It consists 9 verses,eight of them are written in praise of Yamunaji and in 9th Shri Vallabh describes for daily paath- doers the fruits of Shri Yamunashtakam.
...
.......The fourth beloved (turyapriya)of Shri Krishna,Shri Yamunaji is epitome of selfless devotion towards Krishna,and only through her or her Kripa(grace) a jeeva(soul) can experience the param phal i.e. leela-pravesh. She purifies souls and removes all obstacles which are in the way between jeev and prabhu and gives the exalted jeeva a new body fit to experience the leela-phal-"tanu-navtva"! For ordinary bhakta of to-day the recital of Yamunashtakam daily will enhance his love towards Shri Krishna,abolish his paap-bad deeds and above all the bhakta will be able conquer his svabhava-basic instincts.
.
..Jay shree krishna from Tejas Shah - Chirag shah (London)
.
.
..Jay shree krishna from Master Bansi Vavadia (Sudan)
for this video clip.
.
...

..* Shree Yamunashtak *..

.
...Namami yamuna maham .. sakal siddhi hetum muda... murari pad pankaj sfurad mand renutkatam.... tatsth nav kaanan, prakat mod pushpambuna, sura sur su pujit smarpituh shriyam bibhratim...!1!
... kalind giri mastake patad mand purojjvala... vilas gamnollasat prakat gand shailounata.. saghosh gati dantura samdhi rudh dolotama.. mukund rati vadhini jayati padm bandhoh suta...!2!
... bhuam bhuva pavanim adhikata mane kaswnaih.. priya bhiriv sevitam shuk mayr hansa dimbhih.. tarang bhuj kankan prakat muktika valuka nitamb tat sundarim namat krushnaturym priyam...!3!
... anant gun bhushite shiv viranchi devastute.. ghana ghan nibhe sada dhruv parasharam bhishtde.. vishuddh mathura tate,sakal gop gopi vrute.. krupa jaldhi sanshrite mam manah sukh bhavayh..!4!
... yaya charan padmja mur ripoh priyam bhavuka.. samagamantoa bhavat sakalsiddhida sevtaam.. taya sadash tamiyat kamlaja sa patniva yat... hari priy kalindiya mansi me sada sthiyetaam...!5!
... namostu yamune sada tav charitra matyd bhutam... na jatu yam yaatna bhavti te payah paanatah.. yamoapi bhagini sutan kathmu hanti dushtanapi... priyo bhavti sevanat tav harerytha gopikah....!6! ...
mamastu tav sanniddhou tanunav metavata.. na durlabh tama rati muraripou mukund priye atoastu tav lalanaa sur dhuni parm sangamat.. tavaiv bhuvi kirtia na tu kadapi pushti shtiteh..!7!
... stutim tav karoti kah kamal ja sapatni priye.. harery danu sevaya bhavti soukhy mamokshatah.. iyam tav kathadhika sakal gopika sangamh.. smar shram jalanu bhihsakal gatraje sangamah..!8!
... tavashtak midam muda pathati sursute sada.. samast duritakhayo bhavati vai mukunde ratih... taya sakal siddhiyo muraripushch santushyati... swabhav vijayo bhavet vadati vallabhah shree hareh..!9!
... iti shrimad vallabhachary virachitam shree yamunashtak stotram sampuranm...

* Meaning of Shri yamunashtak *

* Shloka 1* .

Namami Yamunamaham sakal-siddhi-hetum-mudaMurari-pad-pankaj-sfurad-amand-renutkatam I..Tatastha-nav-kanan-prakat-mod-pushpambuna , Sur-asur-supujit smarpitu shriyam bibhratim II1II .

.....I (Shri Vallabh)bow joyfully to Shri Yamunaji,the giver of divine super natural powers for experiencing the bhagvadleela. Shri Yamunaji is loaded with the glistening sands emanating from the lotus feet of Murari Shri Krishna. The water of Shri Yamuna is scented with the perfumes of blossomed flowers from the forests located on the banks of Shri Yamuna,such Shri Yamuna is worshipped by gods and demons equally. II1II

.

* Shloka 2* .

Kalindagirimastake patadamanda poorojvalaaVilasagamanollasat Prakataganda shailonnata ISaghoshagati danturaa samadhiroodha dolottammaMukundarativardhini jayati padmabandhosuta II2II .

......"Falling forcefully on Mount Kalinda Shri Yamunaji appers to be crystal white and looks beautiful with her luxurious flow through cheek like rocks of mountain. Shri Yamunaji follows a zig-zag path noisily and while she flows up and down she looks as if sitting on a beautiful swing. Shri Yamunaji is superior as she enhances our love towards lotus-feet of Lord Mukund. II2II .

* Shloka 3* .

Bhuvam bhuvanapaavaneem adhigatamanekasvanai Priyabhirivasevitaam Shuka-Mayur-Hansadibhee ITarangabhujakankana prakatamuktikavalukaNitambatatasundareem namata Krishnaturya-priyaam II3II .

.....Bow down to Shri Yamunaji the fourth beloved of Lord Shri Krishna,who has come down to earth to sanctify it and on earth she is served by parrots,peacocks,swans etc. with melodious noises as if served by loving friends. Shri Yamunaji wears bangles in the form of waves and sand on them looks like pearls. Shri Yamunaji looks beautiful with hips in the form of her two banks. II3II .

* Shloka 4* .

Anant-gun-bhushite Shiv-viranchi-devstuteGhanaghannibhe sada Dhruv-ParasharabhistadeVishuddha-Mathura-tate sakal-gop-gopivriteKripajaladhi-sanshrite mam manah sukham bhavay II4II .

......Shri Yamunaji is adorned with countless virtues and is worshipped by Shiv,Brahma and other gods. She has a lustre of rain filled clouds and fulfilles the desires of sages like Dhruv and Parasher. Pious city Mathura is situated on her banks and she is surrounded by gop and gopees whose only refuge is kripasagar Shri Krishna.O Shri Yamuna! please bless me with the happiness of mind II4II .

* Shloka 5 * .

Yaya charan-padmaja Mur-ripoh priyam-bhavukaSamagamanato-bhavat sakal-siddhida sevtam ITaya sadrashtamiyat Kamalja-sapatniv yatHari-priya-kalindaya mansi me sada sthiytam II5II .

......Shri Gangaji who has emerged from the lotus feet of God could become beloved of Krishna and fulfilled every wish of her followers only after her merger with Shri Yamunaji. Shri Yamunaji can be compared with lotus born Shri Laxmiji only, who is also Shri Krishna's beloved. Shri Yamunaji who destroys all the ills of Shri Krishna's devotees may live in my (Shri Vallabh's)heart forever. II5II .

* Shloka 6* .

Namostu Yamune sada tav charitrmatyadbhutamNa jatu yama-yatana bhavati te payah-panatah IYamopi bhagini-sutan kathamu hanti dushtanapiPriyo bhavati sevanat tav harer-yatha gopikah II6II .

.....O Shri Yamuna! Your character is wonderful!! A person who partakes your water has no fear of pain inflicted by Yama-the god of death-as how could he hurt his sister’s sons(devotees)however wicked they may be because they become beloved of Shri Krishna like Gopikas by serving you! O Shri Yamuna! Let us pay obeisance to you incessantly.II6II .

* Shloka 7 * .

Mamastu tav sannidhau tanu-navatvam-etavataNa durlabhtama ratih Mur-ripau Mukund-priye IAtostu tav lalana surdhuni param sangamatTavaiv bhuvi kirtita na tu kadapi pushti-sthitaih II7II .

.....O beloved of Mukund Shri Yamuna! By your nearness let my body become new(worthy) so to gain the love of Shri Krishna-the enemy of demon Mura- is not difficult. So let us shower you with love(by prayers) as Ganga became famous only after merging with you and was not worshipped by Pushti-Jivas before that.II7II .

* Shloka 8* .

Stutim tav karoti kah Kamalaja-sapatni priyeHarer-yadanu sevaya bhavati saukhya-mamokshatah IIyam tav kathadhika sakalgopika-sangam-smar-shram-jalanubhi sakal-gatrajaih sangamah II8II .

....oh! Shri Yamunaji! the co-wife of Laxmiji! The beloved of Krishna!! no one is competent enough to praise you. By worshipping Laxmi with Shri Hari one gets the bliss of salvation only while you give much more- as your water is mixed with sweat generated by the bodies of Shri Krishna and Gopikas while having exotic sports and by worshipping you the devotee gets the bliss of this too.II8II .

* Shloka 9* .

Tavashtakamidam muda pathati soor-sute sadaSamast-durita-kshyo bhavati vai Mukunde ratih ITaya sakal-siddhayo Mur-ripushcha santushyatiSvabhav-vijayo bhavet vadati Vallabh Shri-Hareh II9II .

.....O Shri Yamuna! Daughter of Sun!! A person who always recites these eight stanzas with joy gets freedom from all of his sins and he surely gets affection of Lord Shri Krishna by which he attains all the super natural powers. Shri Krishna-the enemy of demon Mura-becomes satisfied and devotee conquers his nature so says Shri Vallabh.II9II

* Yamunaji Stuti *

* Maiya Yamuna *

228867977_d2e5a7a3fe_m .
........................................................................................................... .............. ................ આજે એકાદશી-અગિયારસ. આજ ના સત્સંગ મા આપણે શ્રી યમુના મા ને પ્રાર્થના કરીએ.

Monday, October 23, 2006

* શ્રી ગણેશાય નમઃ *

...અંહી પ્રસ્તુત અમુક નિત્ય નિયમ ના પાઠ તથા અમુક ભજનો અને સ્તુતિ અંગ્રેજી લિપિ મા મુક્યા છે કારણ કે જેમને ગુજરાતી વાચવા મા તકલિફ પડતી હોય એમને મદદ રુપ થઇ શકાય..!..

* શ્રીજી *

..ભગવાન ના ત્રણ સ્વરુપો છે.નામાત્મક,સ્વરુપાત્મક અને રસોત્મક .નામાત્મક એટલે શબ્દબ્રહ્મ સ્વરુપ ,સ્વરુપાત્મકે ઍટલે અવતારો અને રસાત્મક એટલે રસરુપ.પુર્ણ પુરુષોતમ શ્રી શ્રીનાથજી એ સ્વરુપાત્મક અને રસાત્મક સ્વરુપ છે. શ્રીમદ્ ભાગવત એ શબ્દબ્રહ્મ હોવાથી શ્રીનાથજી નુ સ્વરુપ તેમા પ્રતિપાદિત અર્થ નુ સ્ફુરણ કરાવે છે. શ્રીનાથજી નુ અખિલ શ્રી અંગ આનંદધન પુરુષોતમ લીલા ને જણાવે છે,કારણ કે ભગવાન સ્વરુપ પણ આનંદ સ્વરુપ છે..!!

..*..Pratah Smaran...!..(shardul vikridit chhand)..*..

  • ...Shri govardhan nath paad yugalam, haiym gavinpriyam... nityam shri mathuradhipam sukhakaram, shri vithhalesham muda...
  • ....shrimad dwarvatish-gokulpati, shrigokulendu vibhum manmanth mohanm natvaram, shri balkrushnm bhaje.!1!
  • ....shrimad vallbh vithhalou giridharam,govindrayabhidham shrimadwalak krushn-gokulpati, natham raghuanam.
  • ....tatha evam shri yadunayakam, kil ghanshyamam cha tandrashjan kalindim swagurum girim swiyam prabhushch smaret.....!2!

..*.. Mangalacharanm ..*..

..Chinta santan hantaro, yatpadambujrenavah.,

swiyanam tannijacharyan pranmami muhurmuhu..!1!

yadnugrahato jantuhu, sarvdukhatigo bhavet..

tamahm sarvda vande, shrimad vallabhnandanm...!2!

agyantimirandhasya,gyananjalshalakya...

chakshurunmilitam yen, tasmai shri guruve namah..!3!

namami hradaye sheshe,lilakshirabdhi shayinam...

.lakshmi sahastra lilabhihi, sevymanam kalanidhim...!4!

chaturbhishcha,chaturbhishcha,chaturbhishcha tribhistatha.,

shadbhirvirajte yosou, panchdha hradaye mam.........!5!