~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Monday, October 23, 2006

..*.. Mangalacharanm ..*..

..Chinta santan hantaro, yatpadambujrenavah.,

swiyanam tannijacharyan pranmami muhurmuhu..!1!

yadnugrahato jantuhu, sarvdukhatigo bhavet..

tamahm sarvda vande, shrimad vallabhnandanm...!2!

agyantimirandhasya,gyananjalshalakya...

chakshurunmilitam yen, tasmai shri guruve namah..!3!

namami hradaye sheshe,lilakshirabdhi shayinam...

.lakshmi sahastra lilabhihi, sevymanam kalanidhim...!4!

chaturbhishcha,chaturbhishcha,chaturbhishcha tribhistatha.,

shadbhirvirajte yosou, panchdha hradaye mam.........!5!

No comments: