~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Thursday, March 29, 2007

..*..Shri Mahaprabhuji..*..

....Shri Nathji, literally the "Husband of the Goddess of Wealth", has a magnificent mansion in the Rajasthani town of Nathadwara, India. This sumptuous 17th Century mansion serves as a seat of the Pushti Marg, a Vaishnav sect founded by MahaPrabhu Shri Vallabhacharyaji in the 15th Century. Expounding his philosophy of "Vishudhadvaita", the great Acharya set up the Pushti Marg, the Path of Grace, with divine blessing in Gokul. Vallabhacharyaji wrote a number of great Sanskrit works to expound his philosophy, and was honoured as an "Acharya" by the South Indian Emperor of Vidyanagar, Krshnadevrai..

.........Shri Vallabhacharyaji...* Shri Mahaprabhuji*.. came on earth for a mission. His holy mission was to give us a religious creed of pure and natural path of love towards Krishna-Bhakti. As a guide to his holy mission, he created sixteen special treaties/ volumes.

........MahaPrabhu Shri Vallabhacharyaji was born in the sacred forest of Champaranya in Madhya Predesh, Central India. Born in to a very learned family of Brahmins from South India, he spent much of his early life in North India, in the holy city of Varanasi. Born with great innate abilities, Vallabhacharyaji mastered all the Vedas, Purans and Agamas by the tender age. By the age eleven he was already preaching and winning debates on principles which were later consolidated as Brahmavada...

2 comments:

Neela said...

vallabhadhish ki jai ho

saurabh said...

Need to have some kirtans on site.