~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Sunday, May 06, 2007

..* ..Shri Sarvotam Stotara..*..

.
* .
* Chaand - Aarya *

 • .1... Prakurta dharmaana shreyam prakurt nikhil dharm roopmiti Nigam prati pandhyam yt-tachundhm saakruti staumi....

* Chhand - Anushtup *

 • 2... Kalikaal tamashchan dhrasti tavadvi dhushampi, Sampratya vishyastasya mahatmayam samabhud bhuvi...
 • 3... Dayaya nij mahatmayam karishyan prakurtm Hari: Vanya yada tada syasyan pradurbhutam chaakar hi...
 • 4... Tadukatmapi durbodham subodham syadhytha tatha, Tannamaashtottar shatanm pravkshyamykhilad hrut...
 • 5... Rishiragni kumarstu naamnam chhando jagatyasau , Shri Krishnasyam Devta cha, bijam karurikah Prabhu....
 • 6... Viniyogo bhaktiyog pratibandh vinashane, Krishnadharamrataswad sidhiratra na sansheyh....
 • 7... Anandah Parmanandah, Shri Krishna swayam krapanidhihi, Daivoddhar prayatnatma smrutimatrartinashanah...
 • 8... Shri Bhagvad gudhaarth prakashan parayaanh, Saakaar brahmhvaadek sthapko vedparagah...
 • 9... Mayavad niraakarta sarva vadiniraaskrut, Bhaktimargabaj maartand stri shudradhyud dhrutikshum..
 • 10... Angikrutyaiv Gopish vallabhikrut manavah, Angikrutou samaryado mahakarruniko vibhuh..
 • 11... Adeydan dhaksh shch mahodaarcharitravaan, Prakurtanukruti vyaj mohita sur manushah....
 • 12... Vaishvanro Vallabhbhakhyah , sadrupo hitkrut staam, Janshikshakrutteh Krishna bhakti krannikhileshtadah ...
 • 13... Sarvalakhshasampanh Shri Krishna gyan-do Guruhu, Svanandantudilah Padma dalaayat vilochanah...
 • 14... Kripadrag vrashti sanhrast daasdaasipriyah patihi, Roshdrakpaat samplusht bhaktdweet bhaktsevitah...
 • 15.... Sukhsevyo duraradhyo dhurlabbhamghri saroruhah, Ugrapratapo vaaksidhu puritashesh sevakah....
 • 16.... Shri Bhagvatpiyush samudramathankshamah, Tatsaarbhutaraas stri bhavpurit vigrahah...
 • 17.... Saannidhya matra dat shriKrishnaprema vimukh teed Raaslile kataatparia krupye tat kathaprad.....
 • 18.... Varihanubhave kaart sarva tayago padeshaka Bhaktyacharo padeshta cha karmamargpravartak....
 • 19.... Yagado bhaktimargek saadhan tavopdeshak Purnanand purakaamo vaak patir vibudeshravar....
 • 20.... Krishnanaam sahastrasya vaakta bhaktparayan Bhaktyacharop deshaart na na vaak nirupak....
 • 21... Swarthojjitaakhilpran priyastadrushveshteed Swadasarthkrutashesh saadhan sarvashaktidruka...
 • 22... Bhuvi bhaktipracharakkrute Svanveykrute pitah Savvansheystapitaasheshsavmahatmeya samyapah....
 • 23.... Pativratapati paar laukikehidhaankrute Nigudherdheyo nenyabhakteshu gyapitasheya...
 • 24.... Upasnadi margati mughadmohnivarak Bhaktimarge sarvamargveylakshaadyaanobutikrute...
 • 25... Prathaksharanmargopdeshta ShriKrishnahardvita Prtishannikunj-jast lilarassupurit...
 • 26.... Tatkaathashipathchitasatdh vismrataanyo vrajpriya Priyavrajstiti pushti lilakarta raha priya.....
 • 27.... Bhaktechapurak Sarvaagyaatliloti mohan Sarvaasakto bhaktmaatraskut patitpavan....
 • 28.... Savyashogaansanharshtha rdeyyanmbhojvishtar Yash piyushlahri plavitaanyaras par...
 • 29.... Lilamratrasaardhrardhri krutakhil sharirbruteh Govardhanstitatyutsaahsa tlilaprempurit....
 • 30.... Yaagyabhokta yaagyakarta chaturvarg visharadah Satyapratigya strigudatito nayvisharad....
 • 31..... Savkirtivardansatatva sutrabhashyapradarshak Mayavaad dhakya tulagni brahmavaadnirupak....
 • 32... Aprakurta khilakalpa bhushit sahajasmeet Trilokibhushan bhumi bhagyan sahajsunder....
 • 33.... Asheshbhaktsanpratarya charanbij rajodhan Ityanandnide proktam naamna mashtotaram shatam....
 • 34.... Shradavishudbhudirya Pathatyanudinan jun attadekamna sidhimuktaan prapnotysanshayam....
 • 35.... Tad prapto Vratha Moksha satdapto Tadagataarthta Ataha Sarvotam Stotram japyam Krishnarasaarthibi....

..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..

3 comments:

Kadakias said...

This is good and can hear also.
Picture is also good.

Love you

Neela

Bhupesh said...

Bhupesh Patani :

It is writen as
..*..Iti Shri madganikumarProktam Shri Sarvottam Stotram Shri Krishna Sampan..*..


It should be
Iti Shrimad Agni Kumar ...........

Bhupesh said...

Bhupesh Patani:

Thanks for your efforts but Vithaldas Mevavala was of the opinion that there are 108 Names of Shri Mahaprabhuji in Sarvottam Stotra and we should not break the names & follow the Chhand. It would have been better if you would have seperated the Sandhi. Because Name is Important than anything else.