~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~......~*~..ભજન-કિર્તન નો મનોરથ એટલે શ્રીજી સત્સંગ.. ~*~......~*~ શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમઃ ~*~

* Note *

મિત્રો, હવેથી આ બ્લોગ પરની દરેક પોસ્ટ આપ સમન્વય પર વાંચી શકશો. આ સાઇટનું url છે, http://www.samnvay.net . જેને આપ બુકમાર્ક કરી લેશો. આપના સ્નેહ અને સહકાર બદલ આભાર ...!

Monday, May 07, 2007

..*..The Creation of “ Sarvottam Stotra ”..*..

.........On 1589 afternoon Shree Mahabrabhuji after taking the permission of Shree Thakorji, arrived back in the abode of god.This is recognized as “ Asurvya moh leela”. ..
.
.....At that time Shree Mahaprabhuji’s 2nd son Shree Vitthalnathji (Shree gunsaiji) was 10 years old. He used to miss his father a lot and so did a complete fast of three continous days. During those three days he used to murmur and remember his father Shree Mahaprabhuji within his heart. Thus his father appeared to him in three divine forms ..(1) Shree Thakorji swarupa (2) Shree Swaminiji swarupa (3) Sakshi bhavatmak acharya swarupa...
.
... and made his son experience 35 divine plays of all three forms. At the same time every divine play’s meaning sparkled as diamonds within his heart. Thus in this way Shree Gusaiji’s heart experienced all 108 plays of Shree mahaprabhuji. Then Shree Gusaiji made a song “ The Sarvattom Stotra ” explaining the meaning of the 108 slogan names created from the 108 plays which he had experienced. Thus “ Sarvattom Stotra was created. If this Statra part is done with proper understanding and shree Mahaprabhuji’s blessings all old and deepest writings understood well then all troubles would be cleared and be more able to concentrate and understand more of Shree Krishnaji’s writings.
...
. N.B. If one does not know Sanskrit language or has memorized the Stotra pad, then its recommened to read from the book for otherwise any pronounciation mistake would be considered a sin.
.
Jay Shri Krishna from Dr. Faluni Doshi ...

4 comments:

bimal said...

thnx for imformation about srvottamstrota i listen it some time ....but dont know about creation......thanx very much again..and again

Anonymous said...

Thank you for the information but can i get all the 108 names separately of Shri Mahaprabhuji written by Shri Prabhucharn Shri Gusainji

i Want to know all the 108 names seperately

Like for e.g.
1) Anand
2)Parmanand

and so on

Jatan Porecha said...

Thanks for the information. However I would think that the no. of plays should be 36 so that cumulatively they make 108.

Anonymous said...

http://vallabhkankroli.org/Sarvottam_Parts.htm

if you read Gujarati you can visit this website it also has pictures for each name


Jay Shree Krishna